thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 67 / No. 2 / 2022

Pages : 425-433

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF EXHAUST FANS` LOCATION ON THE UPPER LINE ON POULTRY HOUSE AERODYNAMICS WITH THE USE OF CFD

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗТАШУВАННЯ ВИТЯЖНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ ПО ВЕРХНІЙ ЛІНІЇ НА АЕРОДИНАМІКУ ПТАШНИКА З ВИКОРИСТАННЯМ CFD

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-67-43

Authors

(*) Viktor TROKHANIAK

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Nadiia SPODYNIUK

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Oleksandra TROKHANIAK

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Olena SHELIMANOVA

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Petro LUZAN

Central Ukrainian National Technical University

Olena LUZAN

Central Ukrainian National Technical University

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Viktor TROKHANIAK

Abstract

The aerodynamic air ducts in the poultry house significantly affect the poultry keeping and ensure air quality. Stagnant zones ultimately worsen the quality of output and many other factors that contribute to this. To improve the aerodynamics in the poultry house, authors proposed to install exhaust ventilation equipment on the upper line – 2.18 m above floor level. New scientific and practical results of CFD modeling show improved aerodynamic characteristics near exhaust fans. On the plane of the room at a height of 0.7 m from the floor level, the average air velocity is 0.696 m/s. In certain areas the air velocity is kept at 1.5 m/s. When the exhaust fans are located on the upper line, the so-called "tunnel effect" is created, which allows, in the warm period of the year, not to use additional equipment of the microclimate system to create a tunnel ventilation system.

Abstract in Ukrainian

Аеродинамічні протоки повітря в пташнику значною мірою впливають на утримання птиці та забезпечують якість повітря. Застійні зони, погіршують в кінцевому результаті, якість виходу продукції та безліч інших чинників які на це вливають. Для покращення аеродинаміки в пташнику, автори запропонували встановлювати витяжне вентиляційне обладнання по верхній лінії – 2.18 м над рівнем підлоги. Нові отримані науково-практичні результати CFD моделювання показують покращені аеродинамічні характеристики поблизу витяжних вентиляторів. По площині приміщення на висоті 0.7 м. від рівня підлоги середня швидкість повітря – 0.696 м/с. У певних ділянках швидкість повітря тримається на відмітці 1.5 м/с. При розташуванні витяжних вентиляторів по верхній лінії створюється так званий, «тунельний ефект», який дозволяє, у теплий період року, не застосовувати додаткового обладнання системою мікроклімату для створення тунельної системи вентиляції.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road