thumbnail

Topic

Technical equipment testing

Volume

Volume 68 / No. 3 / 2022

Pages : 457-471

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IDLE MOVE LENGTH WHEN MAKING T-TURNS BY A MOUNTED MACHINE TRACTOR UNIT IN A FIELD OF IRREGULAR SHAPE

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДЪЛЖИНАТА НА НЕРАБОТНИЯ ХОД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЪБОВИДНИ ЗАВОИ ОТ НАВЕСЕН МАШИННО-ТРАКТОРЕН АГРЕГАТ В ПОЛЕ С НЕПРАВИЛНА ФОРМА

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-68-45

Authors

(*) Krasimir TRENDAFILOV

Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Technics and Technologies – Yambol, Department of Mechanical Engineering / Bulgaria

Galin TIHANOV

Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Engineering / Bulgaria

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Krasimir TRENDAFILOV

Abstract

The productivity of machine-tractor units depends on the length of the idle move performed in the headland. Analytical dependences for determining the length of the idle move when making T-turns by a machine-tractor unit with a mounted machine in a field of irregular shape have been specified in the article. Five types of T-turns have been considered in two variants – open turn and closed turn. Each of them is carried out in two directions of motion. A total of 20 variants of turns have been described. The methodology for determining the idle move length for a specific machine-tractor unit consisting of a tractor and a mounted row seeder has been demonstrated. It has been established that the idle move of the machine-tractor unit had the smallest length when the direction of making the turn is from right to left. For three of the studied turns, the idle move length in open and closed turns is the same when travelling from right to left. Right-to-left open and closed T-turns have been shown to provide the same idle move length of the unit in the headland, which is the smallest compared to the other turns.

Abstract in Bulgarian

Производителността на машинно-тракторните агрегати зависи от дължината на неработния ход извършван в ивицата за завиване. В статията са посочени аналитични зависимости за определяне на дължината на неработния ход при извършване на гъбовидни завои от машинно-тракторен агрегат с навесна машина в поле с неправилна форма. Разгледани са пет вида гъбовидни завои в два варианта – отворен завой и затворен завой. Всеки от тях се извършва в две направления на движение. Общо са описани 20 варианта на завои. Демонстрирана е методиката за определяне на дължината на неработния ход за конкретен машинно-тракторен агрегат съставен от трактор и навесна редова сеялка. Установено е, че неработният ход на машинно-тракторния агрегат е с най-малка дължина когато посоката на извършване на завоя е отдясно наляво. За три от изследваните завои дължината на неработния ход при отворени и затворени завои е еднаква при движение отдясно наляво. Доказано е, че отворените и затворените гъбовидни завои извършвани отдясно наляво осигуряват еднаква дължина на неработния ход на агрегата в ивицата за завиване, която е най-малка в сравнение с останалите завои.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road