thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 71 / No. 3 / 2023

Pages : 147-163

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

SUPERIOR INFERENTIAL STATISTICS OF THE EXPERIMENTAL DATA OF A COMPLEX EXPERIMENTAL CULTIVATOR

STATISTICA INFERENȚIALĂ SUPERIOARĂ A DATELOR EXPERIMENTALE ALE UNUI CULTIVATOR EXPERIMENTAL COMPLEX

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-71-12

Authors

Petru CÂRDEI

INMA Bucharest

Nicolae CONSTANTIN

INMA Bucharest

Cătălin PERSU

INMA Bucharest

Vergil MURARU

INMA Bucharest

(*) Raluca SFÎRU

INMA Bucharest

(*) Maria IAMANDEI

Research Development Institute for Plant Protection, Bucharest

Daniel LATES

"George Emil Palade" University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology from Târgu Mureș

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Raluca SFÎRU

[email protected] |

Maria IAMANDEI

Abstract

The aim of the research is to highlight some statistical tools that favour extracting the components of the dynamic process that are dependent on the forward speed of some agricultural aggregates. The main objectives are: (I) identification of a minimum number of components in a multitude of random variables, with the help of which the other random variables can be calculated, and the application of this result to the strain gauge measurements; (II) establishing the connection between the synthetic results that partially solve the first objective and the forward speed of the agricultural aggregate. The second objective is used to obtain indications in search of the parameters’ dependencies on the forward speed of the aggregate. The first objective seeks to determine a group of three signals from the twelve, with the help of which the best multivariate linear interpolation is obtained for the other nine signals, which in physical terms means the reduction to a quarter of the measurement points and of the strain sensors used. A result associated with the first objective refers to the estimation of information loss due to the limited number of deformation sensors mounted on the tested structure. The article also presents attempts to use the results of the theory of neural networks and statistical interaction. In order to capitalise on the experimental data in this complex statistical framework, it is necessary to monitor at least the working speed (not only the average speed per experiment), fuel consumption, working depth (continuously monitored), soil moisture etc.

Abstract in Romanian

Scopul cercetării este de a evidenția unele instrumente statistice care favorizează extragerea componentelor procesului dinamic care sunt dependente de viteza de avans a unor agregate agricole. Principalele obiective sunt: (I) identificarea unui număr minim de componente într-o multitudine de variabile aleatoare, cu ajutorul cărora pot fi calculate celelalte variabile aleatoare și aplicarea acestui rezultat la măsurătorile extensometrice; (II) stabilirea legăturii dintre rezultatele sintetice care rezolvă parțial primul obiectiv și viteza de avans a agregatului agricol. Al doilea obiectiv este utilizat pentru a obține indicații în căutarea dependențelor parametrilor de viteza de avans a agregatului. Primul obiectiv urmărește determinarea unui grup de trei semnale din cele douăsprezece, cu ajutorul cărora se obține cea mai bună interpolare liniară multivariată pentru celelalte nouă semnale, ceea ce în termeni fizici înseamnă reducerea la un sfert a punctelor de măsurare și a senzorilor de deformare utilizați. Un rezultat asociat primului obiectiv se referă la estimarea pierderii de informații din cauza numărului limitat de senzori de deformare montați pe structura testată. Articolul prezintă, de asemenea, încercări de utilizare a rezultatelor teoriei rețelelor neuronale și a interacțiunii statistice. Pentru a valorifica datele experimentale din acest cadru statistic complex, este necesar să se monitorizeze cel puțin viteza de lucru (nu doar viteza medie pe experiment), consumul de combustibil, adâncimea de lucru (monitorizată continuu), umiditatea solului etc.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road