thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 72 / No. 1 / 2024

Pages : 547-556

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

PRELIMINARY RESEARCHES ON SOME TECHNICAL-FUNCTIONAL PARAMETERS OF AN EXPERIMENTAL MODEL OF CONVECTIVE DRYER WITH TOTAL ENERGY INDEPENDENCE

CERCETĂRI PRELIMINARE ASUPRA UNOR PARAMETRI TEHNICO-FUNCȚIONALI AI UNUI MODEL EXPERIMENTAL DE USCĂTOR CONVECTIV CU INDEPENDENȚĂ ENERGETICĂ TOTALĂ

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-72-48

Authors

(*) Cristian SORICA

INMA Bucharest

Andrei PATRUT

Caloris Group S.R.L.

Gheorghe SOVAIALA

INOE 2000-IHP

Elena SORICA

INMA Bucharest

Laurențiu VLADUTOIU

INMA Bucharest

Gabriela MATACHE

INOE 2000-IHP

Ioan PAVEL

INOE 2000-IHP

Mario CRISTEA

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Cristian SORICA

Abstract

In order to be consumed whole year at a nutritional value close to the freshly picked product, seasonal vegetal products (vegetables, fruits, aromatic and medicinal plants, seeds, berries, mushrooms etc.) are preserved by artificial dehydration. Unlike other preservation methods and techniques, dehydration leads to obtaining products with a weight 8-10 times reduced and a volume 3-4 times smaller, a fact that contributes to the reduction of the spaces required for storage and the substantial reduction of handling and transport costs, compared to those for fresh vegetal products. Taking into account the general context related to global warming, as well as the need to reduce energy consumption from fossil fuels, the paper approaches the preliminary experimental research of a small capacity convective dryer, with total energy independence from the electricity network, intended for small agricultural producers from isolated hill and mountain areas. The technical equipment consists of a thermal generator operating on TLUD principle, which utilizes existing biomass at the local level, a high-efficiency air-air heat exchanger and a drying room with trays. The aim was to determine some important technical-functional parameters in the working process of the equipment, such as: the temperature of the burnt gases, the biomass loading capacity of the gasification reactor, the capacity to regulate the air flow required for the thermo-chemical processes, the temperature at various keypoints inside equipment etc. Following the analysis of the experimental data, there were highlighted quantitative values useful for estimating the inputs required for a normal operation of the equipment.

Abstract in Romanian

Pentru a putea fi consumate tot timpul anului la o valoare nutritivă apropiată de produsul proaspăt cules, produsele vegetale sezoniere (legume, fructe, plante aromatice și medicinale, semințe, fructe de pădure, ciuperci etc.) sunt conservate prin deshidratare artificială. Spre deosebire de alte metode și tehnici de conservare, deshidratarea conduce la obținerea unor produse având o greutate redusă de 8-10 ori și un volumul de 3-4 ori mai mic, fapt care contribuie la reducerea spațiilor necesare pentru depozitare și diminuarea substanțială a costurilor de manipulare și transport, comparativ cu cele pentru produsele vegetale proaspete. Ținând cont de contextul general referitor la încălzirea globală, precum și de necesitatea reducerii consumului de energie provenită din combustibili fosili, lucrarea abordează cercetarea experimentală preliminară a unui uscator convectiv de capacitate mică, cu independență energetică totală față de rețeaua de energie electrică, destinat micilor producători agricoli din zonele izolate de deal și de munte. Echipamentul tehnic are în componență un generator termic cu funcționare pe principiul TLUD, care valorifică biomasa existentă la nivel local, un schimbător de căldură aer-aer cu eficiență ridicată și o incintă de uscare cu tăvițe. S-a urmărit determinarea unor parametri tehnico-funcționali importanți în procesul de lucru al echipamentului, precum: temperatura gazelor arse, capacitatea de încărcare cu biomasă a reactorului de gazeificare, capacitatea de reglare a debitului de aer necesar desfășurării proceselor termo-chimice, temperatura în diverse puncte cheie din interiorul echipamentului etc. În urma analizei datelor experimentale s-au evidențiat valori cantitative utile pentru estimarea input-urilor necesare unei funcționări normale a echipamentului.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road