thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 72 / No. 1 / 2024

Pages : 663-678

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

TECHNICAL SOLUTIONS FOR BIOMASS ESTIMATION ACCORDING TO THE CONCEPT OF AQUACULTURE 4.0

SOLUȚII TEHNICE PENTRU ESTIMAREA BIOMASEI CONFORM CONCEPTULUI DE ACVACULTURĂ 4.0

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-72-59

Authors

Dan CUJBESCU

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry, Romania

(*) Dragoș DUMITRU

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry, Romania

(*) Iulian VOICEA

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry, Romania

Cătălin PERSU

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry, Romania

Iuliana GĂGEANU

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry, Romania

Alexandru IONESCU

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry, Romania

Ana Maria TĂBĂRAȘU

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry, Romania

Dragoș ANGHELACHE

National Institute of Research – Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry, Romania

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Dragoș DUMITRU

[email protected] |

Iulian VOICEA

Abstract

Aquaculture, as a dynamic field, undergoes continuous evolution requiring continuous improvements in efficiency and new research efforts. Estimating fish biomass is an essential practice in the field of precision aquaculture, obtaining periodic information on fish biomass has been identified as an urgent need, considering the objective of optimizing daily feeding, controlling fish density and finally determining the optimal timing of harvesting. Conventional weighing methods, which often rely on manual procedures, have inherent challenges. Manual weighing processes are labor-intensive, requiring substantial time and human resources. Furthermore, manual handling of fish during weighing procedures induces considerable stress on aquatic organisms, potentially compromising their health and welfare. Consequently, there is a pressing need in the aquaculture industry to explore alternative weighing techniques that alleviate stress levels while increasing operational efficiency. In response to these challenges, contemporary research efforts have increasingly focused on the development of noninvasive and automated weighing methodologies. These innovations aim to simplify the weighing process, minimize human intervention and reduce the level of stress experienced by the fish population. However, estimating fish biomass without human intervention presents significant challenges because fish are sensitive and move freely in an environment where visibility, lighting, and stability are difficult to control. The paper analyzes technological solutions for biomass estimation according to the concept of Aquaculture 4.0.

Abstract in Romanian

Acvacultura, ca domeniu dinamic, suferă o evoluție continuă, necesitând îmbunătățiri continue ale eficienței și eforturi noi de cercetare. Estimarea biomasei piscicole este o practică esențială în domeniul acvaculturii de precizie, obținerea de informații periodice asupra biomasei piscicole a fost identificată ca o necesitate urgentă, având în vedere obiectivul de optimizare a hrănirii zilnice, controlul densității peștilor și, în final, determinarea momentului optim de recoltare. Metodele convenționale de cântărire, care se bazează adesea pe proceduri manuale, prezintă provocări inerente. Procesele manuale de cântărire necesită multă muncă, necesită timp și resurse umane substanțiale. Mai mult, manipularea manuală a peștilor în timpul procedurilor de cântărire induce un stres considerabil asupra organismelor acvatice, putând compromite sănătatea și bunăstarea acestora. În consecință, există o nevoie presantă în industria acvaculturii de a explora tehnici alternative de cântărire care atenuează nivelurile de stres, sporind în același timp eficiența operațională. Ca răspuns la aceste provocări, eforturile de cercetare contemporane s-au concentrat din ce în ce mai mult pe dezvoltarea metodologiilor de cântărire neinvazive și automate. Aceste inovații urmăresc să simplifice procesul de cântărire, să minimizeze intervenția umană și să reducă nivelul de stres experimentat de populația de pești. Cu toate acestea, estimarea biomasei de pești fără intervenția umană prezintă provocări semnificative, deoarece peștii sunt sensibili și se mișcă liber într-un mediu în care vizibilitatea, iluminarea și stabilitatea sunt greu de controlat. Lucrarea discută soluții tehnologice pentru estimarea biomasei conform conceptului de Acvacultură 4.0.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road