thumbnail

Topic

Technologies and technical equipment for agriculture and food industry

Volume

Volume 72 / No. 1 / 2024

Pages : 848-860

Metrics

Volume viewed 0 times

Volume downloaded 0 times

TECHNOLOGIES AND CONSTRUCTIVE SOLUTIONS REGARDING THE INTER-ROW MANAGEMENT OF VINEYARD AND FRUIT TREES

TEHNOLOGII ȘI SOLUȚII CONSTRUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL INTERVALULUI DINTRE RÂNDURILE DE VIȚĂ DE VIE ȘI POMI FRUCTIFERI

DOI : https://doi.org/10.35633/inmateh-72-75

Authors

Dragos DUMITRU

INMA Bucharest

(*) Carmen BALTATU

INMA Bucharest

Eugen MARIN

INMA Bucharest

Gabriel-Valentin GHEORGHE

INMA Bucharest

Marinela MATEESCU

INMA Bucharest

Melania-Elena CISMARU

INMA Bucharest

(*) Corresponding authors:

[email protected] |

Carmen BALTATU

Abstract

The management of inter-row space of vineyards and fruit trees has emerged as an essential approach in sustainable agriculture, optimizing resource use and improving ecosystem services. This paper reviews a range of innovative technologies and solutions aimed at revolutionizing line management practices. Modern sensing and monitoring systems provide real-time data on soil moisture, nutrient levels, and plant health, facilitating precision row-to-row management. Furthermore, techniques for grassing the space between rows of vines and fruit trees are important for space management, ensuring good air circulation and facilitating agricultural activities such as maintenance and harvesting. In addition, the advent of inter-row seeding machines simplified the implementation of cover crops. These machines use advanced seed delivery mechanisms, precisely distributing the cover seed into the spaces between the rows. This not only encourages soil health and erosion prevention but also mitigates weed competition, increasing the overall resilience of the agroecosystem. The purpose of this review is to discuss the combination of state-of-the-art technologies such as 3D LIDAR technology, intelligent systems used for inter-row management of vines and fruit trees, and inter-row solar panel systems, all these examples have revolutionized inter-row management in vineyards and orchards. This holistic approach optimizes resource allocation, improves soil health, and encourages sustainable agricultural practices, paving the way for greener and more resilient inter-row spaces in modern agroecosystems.

Abstract in Romanian

Managementul spațiilor între rânduri dintre viță de vie și pomi fructiferi a apărut ca o abordare esențială în agricultură durabilă, optimizarea utilizării resurselor și îmbunătățirea serviciilor eco-sistemice. Această lucrare analizează o serie de tehnologii și soluții inovatoare care vizează revoluționarea practicilor de management între rânduri. Sistemele de detectare și monitorizare moderne oferă date în timp real despre umiditatea solului, nivelurile de nutrienți și sănătatea plantelor, facilitând managementul de precizie între rânduri. Mai mult, tehnicile de înierbare a intervalului dintre rândurile de viță de vie și pomi fructiferi sunt importante pentru gestionarea spațiului, asigurarea unei bune circulații a aerului și ușurarea activităților agricole, cum ar fi lucrările de întreținere și recoltare. În plus, apariția mașinilor de semănat între rânduri a simplificat implementarea culturilor de acoperire. Aceste mașini utilizează mecanisme avansate de livrare a semințelor, distribuind cu precizie semințele de acoperire în spații între rânduri. Acest lucru nu numai că încurajează sănătatea solului și prevenirea eroziunii, dar și atenuează competiția buruienilor, sporind rezistența generală a agroecosistemului. Scopul acestei revizuiri este de a discuta despre combinarea tehnologiilor de ultimă oră, cum ar fi tehnologia 3D LIDAR, sisteme inteligente utilizate pentru managementul între rândurile de viţă de vie şi pomi fructiferi şi sisteme de panouri solare amplasate între rândurile de viţă de vie şi pomi fructiferi, toate aceste exemple au revoluționat managementul între rânduri în podgorii și livezi.. Această abordare holistică optimizează alocarea resurselor, îmbunătățește sănătatea solului și încurajează practicile agricole durabile, deschizând astfel calea pentru spații între rânduri mai verzi și mai rezistente în agro-ecosistemele moderne.

Indexed in

Clarivate Analytics.
 Emerging Sources Citation Index
Scopus/Elsevier
Google Scholar
Crossref
Road